• tc sanem ormancıer

  3.
  herkesin yapması gerekeni yapmıştır.

  o göt lalelerinin de algı kapasitesi belli olmuştur.
  + çıkın apartmandan.
  - alma o zaman, alma.
  + çık!
  sığır. kadın zaten verdiklerini aşağıya atmış. "alma o zaman" ne demek?
  -1 ... yani herhalde sanirim galiba
 • kız arkadaşa çikolata ısırtıp ağzından geri almak

  4.
  Az kuru az pilav ile de bir hayli egzotik tatlar elde edilebilir.
  2 ... yani herhalde sanirim galiba
 • 18 mart çanakkale şehitlerini anma günü

  102.
  Anma törenleri sırasında Siyasi muhabbetlerin yapılmamasını dilediğim gündür.
  Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun.
  1 ... yani herhalde sanirim galiba
 • şaka maka hiç kitap okumayan insan

  19.
  Ülkenin sokrates'leri tarafından hor görülen insandır. Diğerleri gibi bilgin olmadığı için kendisinden utanmalıdır.
  Allah onun belasını verir umarım.
  -1 ... yani herhalde sanirim galiba
 • eksi 5000 için karma sıfatı önerileri

  671.
  Tam olarak söyle olmalıdır, "yekpare, ek yeri yok, nereye sokarsan sok."
  Bu da arkadaşın kısa filmi;
  http://m.youtube.com/watch?v=di0a3mPXbLg+
  ... yani herhalde sanirim galiba
 • ben bu yazıyı 60 yaşındaki halime yazdım

  52.
  "Umarım hâlâ köpek gibi çalışmıyorsundur. " diyerek tarihime bir not düştüğüm söylem.
  ... yani herhalde sanirim galiba
 • başbakanın üslubunun çok kötü olması

  16.
  DOğru bir görüştür. Seçim süreci, dinlemeler vs. Bahane olamaz. Bir siyasi olarak olmaması gerektiği şekilde konuşmakta.
  Aslında siyasilerin pek çoğu bu şekilde.
  -1 ... yani herhalde sanirim galiba
 • 45 milyon kürt ayaklandı mı dünya yerinden oynar

  115.
  geriye kalan 44 milyon küsür insan da bu şekilde düşünüyorsa dünyanın işi hiçte zor olmayacaktır.
  1 ... yani herhalde sanirim galiba
 • ulan moderatör olmak istiyorum sayın zall

  12.
  (bkz: ulan bana ha)

  Bundan sonra kariyerine 'onay bekleyen' olarak devam etmek.
  ... yani herhalde sanirim galiba
 • yüksek bel pantalon

  9.
  Dikdörtgen kalçalar görmenize sebep olur.
  ... yani herhalde sanirim galiba
 • kutsi

  125.
  bir aralar yaşamadığını sandığım şarkıcı.
  Hatta Artık doktor olmuştur diye tahmin ediyordum ama hala şarkı söylüyor amk.
  ... yani herhalde sanirim galiba
 • coca cola reklamlarındaki iftar masası mutluluğu

  2.
  Bana hiç samimi gelmeyen reklamlardır. Ayrıca Ülkede gerçekten böyle aileler var mıdır bilmiyorum. Bizim iftarlarda ya hoşaf olur ya ayran. Coca cola nedir la?
  3 ... yani herhalde sanirim galiba
 • aile bireylerinin farklı partileri desteklemesi

  1.
  Aile içerisinde siyasi muhabbet yapmamayı gerektirebilir.

  Ben diyorum akp şöyle,
  peder bey diyor chp böyle,
  Abim diyor ben onlara oy moy vermem,
  Yazık, garip anam da akşam ne yemek yapayım diyor.
  Tek isteğim Aile içi kaosa gitmeden şu seçimler bitsin sözlük.
  *
  4 -2 ... yani herhalde sanirim galiba
 • ortamda bira içmeyip fıstığı bitiren tip

  12.
  Daha aç bir gününde, Abi içmiyorum ama patateste hesaba ortak olurum diyecektir. Dışlayın gitsin.
  ... yani herhalde sanirim galiba
 • izmir de allahu ekber nidaları yükselmesi

  9.
  izmir'i islamiyet ile tanıştırmak istemişlerdir.
  (bkz: izmirliler için alternatif din önerileri)

  Not: az önce arkadaş aradı, biz geçiyoruz sende gel dedi.
  Ne lan bu? Gsm operatör değişikliği mi?
  1 ... yani herhalde sanirim galiba
 • facebook ta akrabaları eklemek

  34.
  Devamında çeşitli kısıtlamaları getirecektir. Şu albümü aile görmesin, bildirimleri aile görmesin vesaire vesaire.
  ... yani herhalde sanirim galiba
 • türkiye nin en gereksiz şehirleri

  14.
  Bilecik'tir. ilçesi olan bozüyük daha büyükken, tarihi bir hata sonucu Bilecik olmuştur.
  Bilecik'in bal ligine düşmesini istiyoruz.
  2 ... yani herhalde sanirim galiba
 • çaktırmadan kesilen kızla aniden göz göze gelmek

  6.
  kızlar nasıl tavlanır? Sorusu için bir başlangıç olabilir.
  1 ... yani herhalde sanirim galiba
 • vur vur inlesin pensilvanya dinlesin

  5.
  "Pensilvanya ne gı?" diyerek kılcal damarlarını yakan en az 50 bacı gösterebileceğim mitingdir.
  1 ... yani herhalde sanirim galiba
 • soner yalçın

  208.
  14.03.2014 tarihli yazısından alıntıdır.

  "Bi­zim Ma­hal­le­"de her­kes şaş­kın­lık­la so­ru­yor:
  “Bu ka­dar yol­suz­luk-hır­sız­lık or­ta­ya çık­tı, AKP san­dık­tan na­sıl hâlâ bi­rin­ci par­ti çı­ka­cak?”
  De­dim ki dün na­sıl çık­tı ise yi­ne öy­le ola­cak. Ben de AK­P’­ye oy ve­re­ce­ğim de­dim. Na­sıl mı?
  Şöy­le…
  Tür­ki­ye nü­fu­su­nun yüz­de 10’luk en zen­gin ta­ba­ka­sı ül­ke ge­lir­le­ri­nin 31.1’i­ni alır­ken, en yok­sul ta­ba­ka­sı yüz­de 10’un pa­yı sa­de­ce yüz­de 2.2’de ka­lı­yor.
  Oyum AK­P’­ye…
  Tür­ki­ye­’de 12 mil­yon 225 bin ki­şi, ay­lık 376 li­ra ge­lir­le yok­sul­luk sı­nı­rı al­tın­da ya­şı­yor. Bu Sah­ra Af­ri­ka­sı­’na eşit.
  Oyum AK­P’­ye…
  2002’de 129.6 mil­yar do­lar olan Tür­ki­ye­’nin top­lam dış bor­cu, 2013 so­nun­da 367.3 mil­yar do­la­ra fır­la­dı.
  Oyum AK­P’­ye…
  2002’de ek­me­ğin ki­lo­su 1.03 TL, 1 lit­re ben­zin fi­ya­tı 1.66 TL,1 lit­re mo­to­rin fi­ya­tı 1.30 TL ve 1 kw/sa­at elek­trik fi­ya­tı 15.8 ku­ruş idi. Bu­gün; ek­mek 4 li­ra, ben­zin 5.12 li­ra, mo­to­rin 4.65 li­ra, elek­trik 37 ku­ruş!
  Oyum AK­P’­ye…
  2002’de mut­fak tü­pü 15 TL idi, şim­di 75.5 TL. 2002’de An­ka­ra­’da do­ğal­gaz 37 ku­ruş­tu şim­di 1.076 li­raol­du.
  Oyum AK­P’­ye…
  Gü­ya kim­se has­ta­ne­le­re pa­ra öde­me­ye­cek­ti. Tür­ki­ye­’de ki­şi ba­şı sağ­lık har­ca­ma­sı 1996’da 186 do­lariken bu fi­yat ge­çen yıl 1.100 do­la­rı aş­tı.
  Oyum AK­P’­ye…
  Nü­fu­sun yüz­de 85.9’u “ev­den uzak­ta bir haf­ta­lık ta­ti­l” ya­pa­mı­yor.
  Oyum AK­P’­ye…
  Nü­fu­sun yüz­de 78.8’i “yıp­ran­mış ve es­ki­miş mo­bil­ya­la­rı­nı ye­ni­le­me ih­ti­ya­cı­nı­” eko­no­mik ne­den­ler­le kar­şı­la­ya­mı­yor.
  Oyum AK­P’­ye…
  Tür­ki­ye­’nin ca­ri açı­ğı son 10 yıl­da 76 kat art­tı. 2001’de ca­ri faz­la­lık ve­ren Tür­ki­ye­’nin açı­ğı, 2013 Ma­yı­s’­ın­da 7.5 mil­yar do­la­ra ula­şır­ken, yıl­lık baz­da da 53.6 mil­yar do­la­ra ulaş­tı. Ca­ri açık mik­ta­rı ola­rak 193 ül­ke için­de 189. sı­ra­da­yız.
  Oyum AK­P’­ye…
  * * * *
  Tür­ki­ye­’de kö­le bi­le var
  Tür­ki­ye her 100 ki­şi­den 40’ı si­gor­ta­sız ça­lı­şı­yor.
  Oyum AK­P’­ye…
  Tür­ki­ye iş Bul­ma Ku­ru­mu’­na baş­vu­ran ki­şi sa­yı­sı 2013’te 2 mil­yon 747 bin ki­şi.
  Oyum AK­P’­ye…
  iş­çi ölüm­le­rin­de Av­ru­pa bi­rin­ci­si­yiz. 2013 yı­lın­da bin 235 iş­çi ha­ya­tı­nı kay­be­der­ken, bu ra­kam 2014’ün ilk iki ayın­da 152 ol­du.
  Oyum AK­P’­ye…
  Her 5 köy­lü­den 3’ü ha­ciz kıs­ka­cın­da. ic­ra dos­ya sa­yı­sı 2002’de 6 mil­yon idi, şim­di 15 mil­yon.
  Oyum AK­P’­ye…
  Va­tan­daş­la­rın ban­ka­la­ra bor­cu 2002 yı­lın­da 47 mil­yar li­ra iken, 2013 yı­lı ma­yıs iti­ba­riy­le 890 mil­yar li­ra­ya ulaş­tı. Fer­di ve kre­di kar­tı bor­cu­nu öde­ye­me­yen ki­şi sa­yı­sı 1 mil­yon 82 bin 684 ki­şi.
  Oyum AK­P’­ye…
  Nü­fu­sun yüz­de 61.3‘ü­nün bor­cu var.
  Oyum AK­P’­ye…
  Tür­ki­ye­’de 110 bin ile 130 bin ara­sın­da kö­le ol­du­ğu­nu bi­li­yor muy­du­nuz? 162 ül­ke ara­sın­da kö­le­lik­te sı­ra­la­ma­mız 90’ın­cı.
  Oyum AK­P’­ye…
  in­sa­ni ge­liş­miş­lik sı­ra­la­ma­sın­da Tan­zan­ya, Ka­tar, Bir­le­şik Arap Emir­lik­le­ri, An­do­ra, Er­me­nis­tan, Ek­va­tor, Bar­ba­dos vs ar­ka­sın­dan ge­li­yo­ruz. (Oran; 12 Ey­lül as­ke­ri dar­be­si dö­ne­min­de 1980-1990 yüz­de 1.85 iken, 2010-2012 ara­sın­da yüz­de 0.95 ol­du!)
  Oyum AK­P’­ye…
  136 ül­ke­yi kap­sa­yan ka­dın er­kek eşit­siz­li­ğin­de Tür­ki­ye 124’ün­cü ül­ke. (Suu­di Ara­bis­ta­n’­ı geç­tik; on­lar 127’n­ci sı­ra­da!)
  Oyum AK­P’­ye…
  Tür­ki­ye­’de 15 yaş üs­tü ka­dın­la­rın yüz­de 12’si oku­ma yaz­ma bil­mi­yor. Üni­ver­si­te me­zu­nu yüz­de 9.
  Oyum AK­P’­ye…
  Tür­ki­ye or­ta­la­ma eği­tim sü­re­siy­le 187 ül­ke ara­sın­da 127’n­ci. Tür­ki­ye mil­li ge­li­ri­nin yüz­de 2.9’u eği­ti­me gi­di­yor. Arap coğ­raf­ya­sın­da bu ra­kam 3.9, Kü­ba­’da 12.9, Mol­do­va­’da 9.1.
  Oyum AK­P’­ye…
  Ken­din­den en az 31 yaş bü­yük er­kek­ler­le ev­le­nen yaş­la­rı 16-19 ara­sın­da­ki kız­la­rın sa­yı­sı 7 mil­yon 163 bin 931. Tür­ki­ye­’de 15 yaş al­tı ge­lin­le­rin res­mi sa­yı­sı 181 bin 36 ki­şi.
  Oyum AK­P’­ye…
  AKP dö­ne­min­de ka­dı­na şid­det yüz­de 1400 art­tı. 2002-2010 yıl­la­rı ara­sın­da fu­huş suç­la­rı yüz­de 220,ır­za geç­me ve ço­cuk­la­ra cin­sel ta­ciz suç­la­rı yüz­de 125 ora­nın­da art­tı.
  Oyum AK­P’­ye…
  * * * *
  He­def, yol­suz­luk­ta dün­ya bi­rin­ci­li­ği
  Kü­re­sel ba­rış en­dek­si sı­ra­la­ma­sın­da 162 ül­ke ara­sın­da 134’ün­cü­yüz. iki yıl ön­ce 127’n­ci idik. (is­ra­il, Irak ve Su­ri­ye­’den bi­raz iyi­yiz!)
  Oyum AK­P’­ye…
  Yol­suz­luk ve rüş­vet sı­ra­la­ma­sın­da 176 ül­ke ara­sın­da 56’n­cı sı­ra­day­dık. Ta­bi­i bu 2012 en­dek­si. Ayak­ka­bı ku­tu­la­rı, pa­ra say­ma ma­ki­ne­le­ri ve or­ta­ya sa­çı­lan ta­pe­ler­le sı­ra­nın en üs­tü­ne çı­ka­ca­ğı­mız­dan emi­nim!
  Oyum AK­P’­ye…
  Sa­yı­sal Lo­to, 10 Nu­ma­ra, id­di­a, Sü­per Lo­to, Ka­zı Ka­zan, Gan­yan, Şans To­pu gi­bi ba­his oyun­la­rı AKP dö­ne­min­de baş­la­tıl­dı ve dev­let eliy­le ve­ya iz­niy­le oy­na­tı­lan ku­mar­da Tür­ki­ye dün­ya üçün­cü­sü ol­du. Ba­yi­i sa­yı­sı 7 kat art­tı.
  Oyum AK­P’­ye…
  Ba­sın öz­gür­lü­ğün­de 195 ül­ke ara­sın­da 120’n­ci sı­ra­da­yız. Dün­ya­da ha­pis­ha­ne­le­rin­de en çok ga­ze­te­ci bu­lu­nan ül­ke­yiz.
  Oyum AK­P’­ye…
  in­ter­net kul­la­nı­mı öz­gür­lü­ğün­de An­go­la, Kır­gı­zis­tan, Tu­nus, Ru­an­da, Kam­poç­ya, Lib­ya, Ni­jer­ya, Ma­lez­ya vs. biz­den da­ha öz­gür.
  Oyum AK­P’­ye…
  Av­ru­pa in­san Hak­la­rı Mah­ke­me­si­’nin hü­küm ver­di­ği 64 mil­yon Eu­ro­’luk taz­mi­na­tın yüz­de 40’ı­nı Tür­ki­ye öde­di. En çok da­va açı­la­rak ka­ra lis­te­ye gi­ren ül­ke Tür­ki­ye ol­du. (16 bin 900 baş­vu­ru)
  Oyum AK­P’­ye…
  Da­ha Su­ri­ye­’ye gi­re­ce­ğiz, ira­n’­la sa­va­şa­ca­ğız. Dün­ya­yı fet­he­de­ce­ğiz.
  Oyum AK­P’­ye…
  Po­lis sa­yı­sı 130 bin­den 270 bi­ne çı­ka­rıl­dı. Dün­ya ikin­ci­si ol­duk.
  Oyum AK­P’­ye…
  Ne­cip Hab­le­mi­toğ­lu­‘nun ka­ti­li hâ­lâ bu­lu­na­ma­dı; Ber­ki­n’­in, Ali is­ma­il’­in ve di­ğer ço­cuk­la­rı­mı­zın da!.. Hrant Din­k’­i öl­dü­ren­le­rin ar­ka­sın­da­ki de­rin ya­pı or­ta­ya çı­ka­rı­la­ma­dı.
  Oyum AK­P’­ye…
  Çün­kü:
  Yol yap­tı­lar!.."
   
  Soner Yalçın
  Sözcü.
  1 -1 ... yani herhalde sanirim galiba
 • yeni şeyler getiriyorum