• türkiye nin en gereksiz şehirleri

  14.
  Bilecik'tir. ilçesi olan bozüyük daha büyükken, tarihi bir hata sonucu Bilecik olmuştur.
  Bilecik'in bal ligine düşmesini istiyoruz.
  2 ... yani herhalde sanirim galiba
 • çaktırmadan kesilen kızla aniden göz göze gelmek

  6.
  kızlar nasıl tavlanır? Sorusu için bir başlangıç olabilir.
  1 ... yani herhalde sanirim galiba
 • vur vur inlesin pensilvanya dinlesin

  5.
  "Pensilvanya ne gı?" diyerek kılcal damarlarını yakan en az 50 bacı gösterebileceğim mitingdir.
  1 ... yani herhalde sanirim galiba
 • soner yalçın

  207.
  14.03.2014 tarihli yazısından alıntıdır.

  "Bi­zim Ma­hal­le­"de her­kes şaş­kın­lık­la so­ru­yor:
  “Bu ka­dar yol­suz­luk-hır­sız­lık or­ta­ya çık­tı, AKP san­dık­tan na­sıl hâlâ bi­rin­ci par­ti çı­ka­cak?”
  De­dim ki dün na­sıl çık­tı ise yi­ne öy­le ola­cak. Ben de AK­P’­ye oy ve­re­ce­ğim de­dim. Na­sıl mı?
  Şöy­le…
  Tür­ki­ye nü­fu­su­nun yüz­de 10’luk en zen­gin ta­ba­ka­sı ül­ke ge­lir­le­ri­nin 31.1’i­ni alır­ken, en yok­sul ta­ba­ka­sı yüz­de 10’un pa­yı sa­de­ce yüz­de 2.2’de ka­lı­yor.
  Oyum AK­P’­ye…
  Tür­ki­ye­’de 12 mil­yon 225 bin ki­şi, ay­lık 376 li­ra ge­lir­le yok­sul­luk sı­nı­rı al­tın­da ya­şı­yor. Bu Sah­ra Af­ri­ka­sı­’na eşit.
  Oyum AK­P’­ye…
  2002’de 129.6 mil­yar do­lar olan Tür­ki­ye­’nin top­lam dış bor­cu, 2013 so­nun­da 367.3 mil­yar do­la­ra fır­la­dı.
  Oyum AK­P’­ye…
  2002’de ek­me­ğin ki­lo­su 1.03 TL, 1 lit­re ben­zin fi­ya­tı 1.66 TL,1 lit­re mo­to­rin fi­ya­tı 1.30 TL ve 1 kw/sa­at elek­trik fi­ya­tı 15.8 ku­ruş idi. Bu­gün; ek­mek 4 li­ra, ben­zin 5.12 li­ra, mo­to­rin 4.65 li­ra, elek­trik 37 ku­ruş!
  Oyum AK­P’­ye…
  2002’de mut­fak tü­pü 15 TL idi, şim­di 75.5 TL. 2002’de An­ka­ra­’da do­ğal­gaz 37 ku­ruş­tu şim­di 1.076 li­raol­du.
  Oyum AK­P’­ye…
  Gü­ya kim­se has­ta­ne­le­re pa­ra öde­me­ye­cek­ti. Tür­ki­ye­’de ki­şi ba­şı sağ­lık har­ca­ma­sı 1996’da 186 do­lariken bu fi­yat ge­çen yıl 1.100 do­la­rı aş­tı.
  Oyum AK­P’­ye…
  Nü­fu­sun yüz­de 85.9’u “ev­den uzak­ta bir haf­ta­lık ta­ti­l” ya­pa­mı­yor.
  Oyum AK­P’­ye…
  Nü­fu­sun yüz­de 78.8’i “yıp­ran­mış ve es­ki­miş mo­bil­ya­la­rı­nı ye­ni­le­me ih­ti­ya­cı­nı­” eko­no­mik ne­den­ler­le kar­şı­la­ya­mı­yor.
  Oyum AK­P’­ye…
  Tür­ki­ye­’nin ca­ri açı­ğı son 10 yıl­da 76 kat art­tı. 2001’de ca­ri faz­la­lık ve­ren Tür­ki­ye­’nin açı­ğı, 2013 Ma­yı­s’­ın­da 7.5 mil­yar do­la­ra ula­şır­ken, yıl­lık baz­da da 53.6 mil­yar do­la­ra ulaş­tı. Ca­ri açık mik­ta­rı ola­rak 193 ül­ke için­de 189. sı­ra­da­yız.
  Oyum AK­P’­ye…
  * * * *
  Tür­ki­ye­’de kö­le bi­le var
  Tür­ki­ye her 100 ki­şi­den 40’ı si­gor­ta­sız ça­lı­şı­yor.
  Oyum AK­P’­ye…
  Tür­ki­ye iş Bul­ma Ku­ru­mu’­na baş­vu­ran ki­şi sa­yı­sı 2013’te 2 mil­yon 747 bin ki­şi.
  Oyum AK­P’­ye…
  iş­çi ölüm­le­rin­de Av­ru­pa bi­rin­ci­si­yiz. 2013 yı­lın­da bin 235 iş­çi ha­ya­tı­nı kay­be­der­ken, bu ra­kam 2014’ün ilk iki ayın­da 152 ol­du.
  Oyum AK­P’­ye…
  Her 5 köy­lü­den 3’ü ha­ciz kıs­ka­cın­da. ic­ra dos­ya sa­yı­sı 2002’de 6 mil­yon idi, şim­di 15 mil­yon.
  Oyum AK­P’­ye…
  Va­tan­daş­la­rın ban­ka­la­ra bor­cu 2002 yı­lın­da 47 mil­yar li­ra iken, 2013 yı­lı ma­yıs iti­ba­riy­le 890 mil­yar li­ra­ya ulaş­tı. Fer­di ve kre­di kar­tı bor­cu­nu öde­ye­me­yen ki­şi sa­yı­sı 1 mil­yon 82 bin 684 ki­şi.
  Oyum AK­P’­ye…
  Nü­fu­sun yüz­de 61.3‘ü­nün bor­cu var.
  Oyum AK­P’­ye…
  Tür­ki­ye­’de 110 bin ile 130 bin ara­sın­da kö­le ol­du­ğu­nu bi­li­yor muy­du­nuz? 162 ül­ke ara­sın­da kö­le­lik­te sı­ra­la­ma­mız 90’ın­cı.
  Oyum AK­P’­ye…
  in­sa­ni ge­liş­miş­lik sı­ra­la­ma­sın­da Tan­zan­ya, Ka­tar, Bir­le­şik Arap Emir­lik­le­ri, An­do­ra, Er­me­nis­tan, Ek­va­tor, Bar­ba­dos vs ar­ka­sın­dan ge­li­yo­ruz. (Oran; 12 Ey­lül as­ke­ri dar­be­si dö­ne­min­de 1980-1990 yüz­de 1.85 iken, 2010-2012 ara­sın­da yüz­de 0.95 ol­du!)
  Oyum AK­P’­ye…
  136 ül­ke­yi kap­sa­yan ka­dın er­kek eşit­siz­li­ğin­de Tür­ki­ye 124’ün­cü ül­ke. (Suu­di Ara­bis­ta­n’­ı geç­tik; on­lar 127’n­ci sı­ra­da!)
  Oyum AK­P’­ye…
  Tür­ki­ye­’de 15 yaş üs­tü ka­dın­la­rın yüz­de 12’si oku­ma yaz­ma bil­mi­yor. Üni­ver­si­te me­zu­nu yüz­de 9.
  Oyum AK­P’­ye…
  Tür­ki­ye or­ta­la­ma eği­tim sü­re­siy­le 187 ül­ke ara­sın­da 127’n­ci. Tür­ki­ye mil­li ge­li­ri­nin yüz­de 2.9’u eği­ti­me gi­di­yor. Arap coğ­raf­ya­sın­da bu ra­kam 3.9, Kü­ba­’da 12.9, Mol­do­va­’da 9.1.
  Oyum AK­P’­ye…
  Ken­din­den en az 31 yaş bü­yük er­kek­ler­le ev­le­nen yaş­la­rı 16-19 ara­sın­da­ki kız­la­rın sa­yı­sı 7 mil­yon 163 bin 931. Tür­ki­ye­’de 15 yaş al­tı ge­lin­le­rin res­mi sa­yı­sı 181 bin 36 ki­şi.
  Oyum AK­P’­ye…
  AKP dö­ne­min­de ka­dı­na şid­det yüz­de 1400 art­tı. 2002-2010 yıl­la­rı ara­sın­da fu­huş suç­la­rı yüz­de 220,ır­za geç­me ve ço­cuk­la­ra cin­sel ta­ciz suç­la­rı yüz­de 125 ora­nın­da art­tı.
  Oyum AK­P’­ye…
  * * * *
  He­def, yol­suz­luk­ta dün­ya bi­rin­ci­li­ği
  Kü­re­sel ba­rış en­dek­si sı­ra­la­ma­sın­da 162 ül­ke ara­sın­da 134’ün­cü­yüz. iki yıl ön­ce 127’n­ci idik. (is­ra­il, Irak ve Su­ri­ye­’den bi­raz iyi­yiz!)
  Oyum AK­P’­ye…
  Yol­suz­luk ve rüş­vet sı­ra­la­ma­sın­da 176 ül­ke ara­sın­da 56’n­cı sı­ra­day­dık. Ta­bi­i bu 2012 en­dek­si. Ayak­ka­bı ku­tu­la­rı, pa­ra say­ma ma­ki­ne­le­ri ve or­ta­ya sa­çı­lan ta­pe­ler­le sı­ra­nın en üs­tü­ne çı­ka­ca­ğı­mız­dan emi­nim!
  Oyum AK­P’­ye…
  Sa­yı­sal Lo­to, 10 Nu­ma­ra, id­di­a, Sü­per Lo­to, Ka­zı Ka­zan, Gan­yan, Şans To­pu gi­bi ba­his oyun­la­rı AKP dö­ne­min­de baş­la­tıl­dı ve dev­let eliy­le ve­ya iz­niy­le oy­na­tı­lan ku­mar­da Tür­ki­ye dün­ya üçün­cü­sü ol­du. Ba­yi­i sa­yı­sı 7 kat art­tı.
  Oyum AK­P’­ye…
  Ba­sın öz­gür­lü­ğün­de 195 ül­ke ara­sın­da 120’n­ci sı­ra­da­yız. Dün­ya­da ha­pis­ha­ne­le­rin­de en çok ga­ze­te­ci bu­lu­nan ül­ke­yiz.
  Oyum AK­P’­ye…
  in­ter­net kul­la­nı­mı öz­gür­lü­ğün­de An­go­la, Kır­gı­zis­tan, Tu­nus, Ru­an­da, Kam­poç­ya, Lib­ya, Ni­jer­ya, Ma­lez­ya vs. biz­den da­ha öz­gür.
  Oyum AK­P’­ye…
  Av­ru­pa in­san Hak­la­rı Mah­ke­me­si­’nin hü­küm ver­di­ği 64 mil­yon Eu­ro­’luk taz­mi­na­tın yüz­de 40’ı­nı Tür­ki­ye öde­di. En çok da­va açı­la­rak ka­ra lis­te­ye gi­ren ül­ke Tür­ki­ye ol­du. (16 bin 900 baş­vu­ru)
  Oyum AK­P’­ye…
  Da­ha Su­ri­ye­’ye gi­re­ce­ğiz, ira­n’­la sa­va­şa­ca­ğız. Dün­ya­yı fet­he­de­ce­ğiz.
  Oyum AK­P’­ye…
  Po­lis sa­yı­sı 130 bin­den 270 bi­ne çı­ka­rıl­dı. Dün­ya ikin­ci­si ol­duk.
  Oyum AK­P’­ye…
  Ne­cip Hab­le­mi­toğ­lu­‘nun ka­ti­li hâ­lâ bu­lu­na­ma­dı; Ber­ki­n’­in, Ali is­ma­il’­in ve di­ğer ço­cuk­la­rı­mı­zın da!.. Hrant Din­k’­i öl­dü­ren­le­rin ar­ka­sın­da­ki de­rin ya­pı or­ta­ya çı­ka­rı­la­ma­dı.
  Oyum AK­P’­ye…
  Çün­kü:
  Yol yap­tı­lar!.."
   
  Soner Yalçın
  Sözcü.
  1 -1 ... yani herhalde sanirim galiba
 • dindar olmasına rağmen tayt giyen kız

  9.
  Dindarlığı seneden seneye oruç tutmakla sınırlıysa sıkıntı olmayacaktır.
  ... yani herhalde sanirim galiba
 • günümüzde filozof çıkmaması

  4.
  Günümüzde bu işi isviçreli bilim adamları görmektedir. Onların da tam olarak ne işle meşgul oldukları bilinmemektedir.
  ... yani herhalde sanirim galiba
 • üniversitelerdeki pkklı lar

  74.
  Yeni kayıt dönemlerinde stant oluşturarak, ucuz apart ayağına yol bilmez, iz bilmez insanları götürmekteler. taze kan arayan pek çok grup yapar bunu. Ama aslında pkk yandaşlarını * tanımanız zor değildir.
  1 ... yani herhalde sanirim galiba
 • pazar sabahı erken uyanmak

  53.
  Sabahın köründe kahvaltı masasında olmak yerine eline matkap almış bir komşunuz varsa normaldir.
  ... yani herhalde sanirim galiba
 • futbolcu tipi olmayan futbolcular

  114.
  Puyol örnek olarak gösterilebilir.
  Bu tip ile ressam ya da müzisyen olabilir ama futbolcu olmaz abi. Öte yandan herif malı götürüyor işte.
  1 ... yani herhalde sanirim galiba
 • kızlar nasıl tavlanır

  24.
  Bulunduğunuz ortama ve kişiye göre değişkenlik gösterir.
  Kız biraz züppe ise efendilik sökmeyecektir. 'ben bizim gibilerden sıkıldım artık, efendi adam istiyorum' diyen kızlar 1980 yapımı yeşilçam filmleri ile beraber yok oldular.
  Aksi durum diye nitelendirilen kapris damarı alınmış, ego bilmeyen, sakin ruhlu kızlar için zaten kendiniz olun yeter.
  ... yani herhalde sanirim galiba
 • türklerin stada yasak cisimleri sokma becerisi

  7.
  Modern dünya teknolojisinin önlemek için çaresiz kaldığı durumdur. Ayrıca Yabancı cisim sokmanın yanında stadı söküp takma becerileri de gelişmiştir.
  1 ... yani herhalde sanirim galiba
 • trip atacak kızlara tavsiyeler

  5.
  Yapmayın. Böyle çok daha güzelsiniz.
  ... yani herhalde sanirim galiba
 • sevgilinin geçmişini düşünmek doğru mu sorunu

  10.
  * Takıntı haline getirilmemesi gerekir. Yoksa geçmişi kurcalarken bugünü kaçırırsınız.
  3 ... yani herhalde sanirim galiba
 • ak parti düşmanlarının meymenetsiz olması

  5.
  Güzellik anlayışını pedofili tutkunu Arap yarımadasından almış kişilerin düşüncesidir. Garip.
  -1 ... yani herhalde sanirim galiba
 • karıya kıza doymak

  9.
  Brazzers'ta çalışmayı gerektirir. Bunun dışında mümkün değildir.
  -1 ... yani herhalde sanirim galiba
 • tecavüze uğrayacaklara tavsiyeler

  9.
  Mümkün olduğunca Kasıklara sağlam tekme atın.
  3 ... yani herhalde sanirim galiba
 • iddaa

  760.
  bugün bana şeytanın bacağını kırdıracak olan oyundur. *
  ... yani herhalde sanirim galiba
 • umursamaz insanlar daha mutlu

  5.
  mutluluğu dahi umursamayacak olduklarını düşünürsek yanlıştır. sadece umursamaz insanlar biraz daha umursamazlar.
  1 ... yani herhalde sanirim galiba
 • devlet baba nın haşırt diye geçirmesi

  5.
  genel sağlık sigortası adı altında sigortasızların devlete borçlandırılmasıdır.
  *
  ... yani herhalde sanirim galiba
 • haftada 50 kilo et yiyen kız

  6.
  2 gün aç kaldıktan sonra, küçük kardeşini yanına 5 kilo patates doğrayıp yiyecektir bu hanım kızımız.
  ... yani herhalde sanirim galiba
 • yeni şeyler getiriyorum